Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

amercement /ə'mə:smənt/  

  • Danh từ
    sự bắt nộp phạt, sự phạt vạ
    tiền phạt
    sự phạt, sự trừng phạt