Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  lát (đường, sàn…)
  đường lát gạch
  pave the way for
  mở đường cho
  chính sách kinh tế của ông ta đã mở đường cho quá trình mở rộng công nghiệp
  the road to hell is paved with good intentions
  xem road

  * Các từ tương tự:
  pavement, pavement artist, paver