Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • được điều khiển
    manually o. (máy tính) được điều khiển bằng tay
    remotely o. được điểu khiển từ xa