Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cuộc xổ số
    cuộc may rủi
    some people think that marriage is a lottery
    nhiều người nghĩ rằng hôn nhân là một cuộc may rủi