Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sweepstake /'swi:psteik/  

  • Danh từ
    lối đánh (cá ngựa) được vơ cả (người được vơ hết tiền)

    * Các từ tương tự:
    sweepstakes