Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lạt ma (tu sĩ Phật giáo ở Tây Tạng)

    * Các từ tương tự:
    lamaism, lamaist, lamaistic, lamarckian, lamarckism, lamaseri, lamasery