Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    Lạt-ma giáo (Tây Tạng và Mông cổ)