Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    adj
    (người) theo Lạt-ma giáo

    * Các từ tương tự:
    lamaistic