Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ, n
    (thuộc) học thuyết Lamac