Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lamaseri /'lɑ:məsəri/  

  • Danh từ
    tu viện lạt ma