Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

innovation /,inə'vei∫n/  

 • Danh từ
  sự đổi mới, sự canh tân
  điều đổi mới, điều canh tân
  technical innovation in industry
  những đổi mới kỹ thuật trong công nghiệp

  * Các từ tương tự:
  innovational, Innovations