Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

modernization /mɔdə:nai'zeiʃn/  

  • Danh từ
    sự hiện đại hoá; sự đổi mới

    * Các từ tương tự:
    modernization, modernisation