Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inexcusable /,inik'skju:zəbl/  

  • Tính từ
    không thể tha thứ được

    * Các từ tương tự:
    inexcusableness