Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unforgivable /'ʌnfə'givəbl/  

  • Tính từ
    không thể tha thứ được