Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unpardonable /ʌn'pɑ:dnəbl/  

  • Tính từ
    không thể tha thứ, không thể dung thứ được

    * Các từ tương tự:
    unpardonableness