Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ; số nhiều glossae
    lưỡi; bộ phận hình lưỡi

    * Các từ tương tự:
    glossal, glossarial, glossarist, glossary, glossator