Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (giải phẫu) (thuộc) lưỡi