Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

glossarial /glɔ'seəriəl/  

  • Tính từ
    (thuộc) bảng chú giải
    (thuộc) từ điển thuật ngữ; (thuộc) từ điển cổ ngữ; (thuộc) từ điển thổ ngữ