Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

glossarist /'glɔsərist/  

  • Danh từ
    người soạn bảng chú giải
    người soạn từ điển thuật ngữ; người soạn từ điển cổ ngữ; người soạn từ điển thổ ngữ