Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • danh từ số nhiều của forum

    * Các từ tương tự:
    forage, forage crops, forage-cap, forage-plant, forage-waggon, forager, foramen, foramina, foraminal