Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

forage crops /'fɒridʒ krɒp/  

  • cây trồng làm thức ăn gia súc