Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ, số nhiều foramina
    (sinh vật học) lỗ