Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

foramina /fɔ'reimen/  

  • Danh từ, số nhiều foramina
    (sinh vật học) lỗ

    * Các từ tương tự:
    foraminal, foraminate, foraminated