Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

foraminate /fə'ræminit/  

  • Tính từ
    có lỗ

    * Các từ tương tự:
    foraminated