Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

foraminated /fə'ræminit/  

  • Tính từ
    có lỗ