Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sốt
  he has a high fever
  nó sốt cao
  bệnh [gây] sốt
  typhoid fever
  sốt thương hàn
  (nghĩa bóng) cơn sốt, sự bồn chồn kích động
  he was in a fever of impatience waiting for her to come
  anh ta bồn chồn sốt ruột mong chờ nàng đến
  at (to) fever pitch
  tới mức kích động cao độ
  diễn giả làm cho đám đông bị kích động cao độ

  * Các từ tương tự:
  fevered, feverish, feverishly, feverishness, feverous