Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

feverous /'fi:vərəs/  

  • Tính từ
    có dịch sốt (nơi)
    gây sốt
    sốt