Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Đại từ
    (như everybody)