Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

everybody /'evribɒdi/  

  • Đại từ
    (cách viết khác everyone)
    mọi người, mỗi người
    the police questioned everybody in the room
    cảnh sát thẩm vấn mọi người trong phòng