Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự khắc, sự trổ
    (nghĩa bóng) sự khắc sâu, sự in sâu
    bản in [từ một bản] khắc