Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    vây quanh; bao vây
    encircling force
    lực lượng bao vây