Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  ăn được (không độc)
  edible wild berries
  những thứ quả mọng dại ăn được

  * Các từ tương tự:
  edibleness, edibles