Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    che đậy, che giấu (ý nghĩ, tình cảm...)
    vờ vĩnh, giả vờ, giả đạo đức