Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đáng, xứng đáng

    * Các từ tương tự:
    deservedly, deservedness