Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  hoa cúc; cây cúc
  fresh as a daisy
  xem fresh
  push up daisies
  xem push

  * Các từ tương tự:
  daisy wheel, daisy-chain, daisy-chain bus, daisy-cutter, daisy-wheel printer, daisywell printer