Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

daisy wheel /'deiziwi:l/  

  • bánh rập chữ (ở máy in, máy chữ dùng điện)

    * Các từ tương tự:
    daisy-wheel printer