Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

daisy-cutter /'deizi,kʌtə/  

  • Danh từ (từ lóng)
    ngựa chạy hầu như không nhấc cẳng lên
    (thể dục,thể thao) quả bóng bay là mặt đất (crickê)