Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

daisy-chain /'deizitʃein/  

  • Danh từ
    vòng hoa cúc

    * Các từ tương tự:
    daisy-chain bus