Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    kẻ phạm tội, thủ phạm
    someone broke a cupwho was the culprit?
    ai đó đã làm vỡ cái chén, đứa nào là thủ phạm thế?