Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người vi phạm
  an offender against the law
  người vi phạm pháp luật
  người phạm tội
  a first offender
  người phạm tội lần đầu