Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

composite /'kɒmpəzit/  

 • Danh từ
  thể kết hợp
  the play is composite of reality and fiction
  vở kịch là một thể kết hợp giữa hiện thực và hư cấu
  (hóa học) hợp chất
  Tính từ
  kết hợp [mà thành]
  a composite substance
  hợp chất
  a composite photograph
  ảnh ghép

  * Các từ tương tự:
  composite attribute, composite cable, composite circuit, Composite commodity theorem, composite external symbol dictionary (CESD), composite filter, composite gain, composite instruction, composite symbol