Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) đặc tính đa hợp