Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

composite instruction   

  • (Kỹ thuật) chỉ thị đa hợp