Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) độ tăng lợi đa hợp