Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) cáp đa hợp, cáp nhiều loại