Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cằm
  chuck somebody under the chin
  xem chuck
  keep one's chin up
  (khẩu ngữ) vẫn vui vẻ trước khó khăn

  * Các từ tương tự:
  chin-chin, chin-cough, chin-strap, chin-wag, china, china clay, china-closet, china-cupboard, china-ink