Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

china-cupboard /'t∫ainəkʌbəd/  

  • Danh từ
    tủ đựng đồ sứ