Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chinaware /ˈʧaɪnəˌweɚ/  

  • noun
    [noncount] :china