Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

china clay /t∫ainə'klei/  

  • như kaolin
    xem kaolin