Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đá phấn
  phấn; viên phấn
  a stick of chalk
  một thỏi phấn (để viết lên bảng đen)
  a picture drawn in chalk
  một bức tranh vẽ bằng phấn
  a box of coloured chalk
  một hộp phấn màu
  different as chalk and (from) cheese
  not by a long chalk (shot)
  xem long
  Động từ
  viết bằng phấn, vẽ bằng phấn, ghi bằng phấn
  chalk something out
  phác ra (bằng hình vẽ hay bằng lời)
  the general chalk out his plan of attack
  viên tướng phác ra kế họach tấn công của ông
  chalk something up
  (khẩu ngữ) viết bằng phấn lên bảng
  chalk up one's score
  ghi số điểm lên bảng (trong một trò chơi…)
  ghi được (một thắng lợi, một thành công)
  đội đã ghi được trận thắng thứ năm liên tiếp
  chalk something up [to somebody (something) ]
  ghi vào sổ nợ (chầu rượu uống ở quán…)
  chalk this round up to mepleasebarman
  này anh tiếp viên, hãy ghi chầu rượu này vào sổ nợ của tôi nhé

  * Các từ tương tự:
  chalk line, chalk talk, chalkboard, chalkiness, chalky